OHSAS-18001
OHSAS 18001:2007 چیست؟

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

  • شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان
  • ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
  • کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات
  • اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
  • تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی
  • ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری
  • افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک (
  • و دهها مزیت دیگر
فارسی