9001

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت : ISO 9001

استاندارد ISO 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

نظریه پردازان علم مدیریت ، مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند  و در  ISO 9001 : 2015 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود. این استاندارد برای سازمان این امکان را فراهم می نکاید فرآیندهای كاری خود را با رویكردی سیستماتیك سازمان دهد و از استمرار كیفیت اطمینان حاصل نماید .

در سال ۱۹۷۸ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین المللی ایزو سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ را به دنیا ارائه نمود .

در حقیقت سازمان با دریافت گواهینامه ISO9001 برای همه روشن می کند که سیستم مدیریت آن توسط شخص ثالث بیطرفی مورد ممیزی و تایید قرار گرفته  و لذا اعتماد مشتری به چنین سازمانی بیش از سازمان های دیگر است .

 

برخی از مزایای استقرار استاندارد ISO 9001

* ایجاد ساختاری نظامند برای تعیین  اهداف سازمان و برنامه رسیدن به اهداف

* سازماندهی ، نظارت و کنترل فرآیندهای سازمان توسط مدیریت

* کاهش هزینه های سازمان و صرفه جویی در منابع

* تعیین مسئولیت ها و اختیارات در سازمان  و ایجاد انگیزش در کارکنان

* بازاریابی موثر و کارآمد در جهت افزایش تعداد مشتریان

* بالا بردن سطح رضایت مشتریان از طریق تدوین فرم های لازم و رسیدگی به شکایات وارده از طرف آنها

* درک نیاز ها و انتطارات ذی نفعان سازمان و برآورده نمودن آنها

* اعمال کنترل های مستمر بر فرایندها در جهت تحقق نیاز ها و انتظارات مشتریان و همچنین دستیابی به الزامات قانونی

* کاهش هزینه ضایعات ، دوباره کاریها و تعداد خطاها

*  افزایش اعتبار برند سازمان نزد مشتریان و جذب اعتماد آنها

 

برخی از سرفصل های ISO 9001  که تحقق آن برای هر سازمان الزامی می باشد عبارتند از :

  • تعیین اهداف و برنامه های رسیدن به اهداف سازمان
  • شناسایی فرآیند ها و ریسک حاصل از فرآیند ها
  • عوامل درون و برون سازمانی تاثیر گذار برفرآیندها
  • شناسایی ذی نفعان سازمان و انتظارات آنها

 

فارسی