22000

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی :  ISO 22000:2005

استاندارد ISO 22000 ، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان را می دهد كه ریسكهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت كنند. دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویكرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون كیفیت به شیوه تفكر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.

– استاندارد ISO 22000 چیست؟

استاندارد ISO 22000 با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ISO 9001طراحی شده است. بنابراین این استاندارد برای هماهنگی و یکپارچه شدن با سیستمهای مدیریت موجود، ایده آل می باشد.
استاندارد ISO 22000می تواند در تمامی سازمانها و شركتهایی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره غذایی دخیلنـد، مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد به شما امكان ارزیابی و نشان دادن مطابقت محصول در رابطه با ایمنی مواد غذایی و كنترل خطرهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی را میسر می سازد.

مزاياي اين استاندارد را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد:
۱) تطابق محصول با استانداردهاي جهاني
۲) تضمين كيفيت و ايمني محصول
۳) حفظ اعتبار توليد كننده و نماد محصول
۴) هماهنگي در اجراي استاندارد در كشورهاي مختلف و رقابت بهتر در بازارهاي جهاني
۵) كاهش بيماري ها ي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده
۶) بهره برداري بهتر از منابع
۷) مستند كردن بهتر روش ها و فرآيند ها
۸) افزايش سوددهي يا كاهش موارد مرجوعي

فارسی