14001

سیستم مدیریت زیست محیطی : ISO 14001 : 2015

استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO 14001 می باشد که بوسیله کمیته ۲۰۷ سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده .

مزایای استاندارد های مدیریت محیط زیست :

 • ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن
 • ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 • کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع
 • پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول
 • حفظ منابع طبيعي
 • ايمني و بهداشت
 • مديريت پسماندها
 • كاهش مصرف منابع
 • بازيافت
 • توسعه پايدار
 • اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

 

فارسی