10015

سیستم مدیریت آموزش : ISO 10015 :1999

استاندارد ISO 10015 توسط كميته فني   ، ISO/TC176 مديريت و تضمين كيفيت ، كمیته فرعي SC3 و فن آوريهاي حمايتي تهيه شده است. نمایندگان ۲۲ کشوردردسامبر ۱۹۹۹   پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کرده اند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و… کاربرد دارد .

در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت ، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.

یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی فراگیروهمه جانبه و فرآیند آن می باشد.

 

ISO 10015 به عنوان یک ابزار مدیریت کیفیت به مشخص کردن الزامات عملیاتی برای هر مرحله آموزش بکار گرفته می شود.

گام های فرآیند مدیریت آموزش :

  • گام اول – تعریف نیازهای آموزشی
  • گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی
  • گام سوم -اجرای برنامه آموزش
  • گام چهارم – ارزشیابی نتایج آموزش

 

فارسی